Účtovníctvo pre každú firmu

Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • Zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)
 • Vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov, pokladničnej knihy
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane vypracovania odpisového plánu
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu
 • Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov vrátane odpisov
 • Zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie daňového priznania a príloh účtovnej závierky

Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

 • Vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • Vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
 • Iné účtovné a administratívne služby po dohode s klientom

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • Zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu
 • Evidencia a účtovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia a účtovanie krátkodobého majetku
 • Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov
 • Zostavenie účtovnej závierky, daňového priznania , vypracovanie príloh účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)

 

Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

 • Vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • Vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
 • Vyhotovenie zápisníc zo zasadnutia valného zhromaždenia pri rozdelení zisku, zmenách v obchodnom registri a iné...
 • Iné účtovné a administratívne služby po dohode s klientom

Kontakt

VEXTA ofis s.r.o.

lenkavagaska@gmail.com

Dubinné 48
086 12 Kurima

prevádzka:
Hurbanova 31/A
085 01 Bardejov

Lenka Vagaská
0903 411 002 (Slovak Telekom)

Marek Vagaský
0917 723 351 (O2)

VEXTA ofis s.r.o. © 2014 Všetky práva vyhradené.

© 2014 4B Software, s.r.o.